Ambiente

Ambiente di l'Uffiziu

fabbrica 9
fabbrica 16
fabbrica 8

Ambiente di fabbrica

fabbrica 1
fabbrica 3
fabbrica 5
fabbrica 6
fabbrica 12
fabbrica 13
fa1
fa2
fa3
fa5
fa6
fa7
fabbrica 14
fabbrica 15
fa4
fattu 1
fattu 2
fattu 3